Strona główna » Jak używać suszarek laboratoryjnych?

Jak używać suszarek laboratoryjnych?

Suszarki laboratoryjne to urządzenia grzewcze służące do utrzymywania temperatury w zakresie od około 30°C do 300°C. Stosuje się je do różnych procesów termicznych, takich jak suszenie, sterylizacja, hartowanie, wygrzewanie czy badanie starzeniowe materiałów. W tym wpisie przedstawimy podstawowe zasady użytkowania suszarek laboratoryjnych.

Jak przygotować suszarkę laboratoryjną do pracy?

Przed rozpoczęciem pracy z suszarką laboratoryjną należy upewnić się, że urządzenie jest prawidłowo zainstalowane i podłączone do źródła zasilania z uziemieniem. Nie wolno instalować suszarki w miejscach zawilgoconych lub narażonych na zalanie cieczą, w pobliżu substancji łatwopalnych lub lotnych, w pobliżu kwasów lub żrących wyziewów. Należy również zadbać o odpowiednią wentylację pomieszczenia, w którym znajduje się suszarka. Niektóre modele suszarek mają także możliwość programowania przebiegów temperaturowych w czasie lub zapisu danych na karcie pamięci.

Jak umieszczać materiały w suszarce laboratoryjnej?

Podczas umieszczania materiałów w suszarce laboratoryjnej należy zachować ostrożność i używać rękawic ochronnych, ponieważ urządzenie może być gorące. Nie wolno wkładać do suszarki substancji łatwopalnych lub lotnych, jak również przedmiotów mytych lub odtłuszczanych substancjami łatwopalnymi (takimi jak etanol lub inne rozpuszczalniki organiczne) – w celu uniknięcia wytworzenia wybuchowych par. Nie wolno również wkładać papieru (chyba, że temperatura nie przekracza 80°C – przekroczenie tej temperatury powoduje rozkład celulozy) i korków wykonanych z tworzyw sztucznych niskich temperaturach mięknienia. Materiały należy rozmieszczać równomiernie na półkach lub tacach, nie stawiając ich bezpośrednio na dnie komory. Nie należy również przeciążać komory ani blokować obiegu powietrza.

Jak dbać o suszarkę laboratoryjną?

Po zakończeniu pracy z suszarką laboratoryjną należy wyłączyć urządzenie i odłączyć je od źródła zasilania. Należy poczekać, aż suszarka wystygnie i ostrożnie wyjąć materiały z komory. Należy utrzymywać urządzenie w czystości i regularnie usuwać kurz i brud z powierzchni obudowy i komory. Nie wolno używać do tego celu środków chemicznych ani ściereczek wilgotnych. W razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń bądź usterek nie wolno podejmować samodzielnych napraw. Należy suszarkę wyłączyć i zabezpieczyć przed ponownym uruchomieniem oraz powiadomić serwis techniczny.